Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa

Banki od wielu lat cieszą się ogromnym zaufaniem klientów – prywatnych i firmowych. Badanie Blue Media z 2021 roku wykazało, że ufa im od 72 do 75 proc. respondentów. Wpływ mają na to mechanizmy zabezpieczające, które obowiązują w przypadku tych instytucji. Jedną z nich jest gwarancja bankowa. Przekonaj się, czym ona jest i jak z niej korzystają klienci.

Gwarancja bankowa – co to jest?

Gwarancje są zobowiązaniem sprzedającego za wady produktu wobec kupującego. Jednak jak ma się to do gwarancji bankowej? Co to jest gwarancja bankowa? To rodzaj umowy nazwanej, regulowany przez przepisy ustawy Prawo bankowe.

Artykuł 81 tejże ustawy wskazuje na istotę gwarancji bankowej. To jednostronne zobowiązanie banku – występującego w roli gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony określonych warunków zapłaty instytucja zrealizuje świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku. Beneficjent gwarancji załącza do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty odpowiednie dokumenty z określonymi dokładnie warunkami zapłaty w ramach owej gwarancji. Potwierdzenie i udzielenie gwarancji bankowej musi nastąpić w formie dokumentowej, pisemnej, pod rygorem nieważności.

Łatwiej zrozumieć, jakie zastosowanie mają gwarancje bankowe, jeśli stwierdzimy, że Ty jako beneficjent gwarancji podpisujesz umowę z bankiem, który zobowiązuje się do wypłacenia Twojemu wierzycielowi odpowiedniej kwoty świadczenia, jeśli będziesz mieć problemy z terminowym spłaceniem rat (zobacz czy jest możliwe odstąpienie od umowy kredytu). Wiesz już, na czym polega gwarancja bankowa. Możesz ją zastosować nie tylko do zabezpieczenia kredytu czy pożyczki, ale również do zabezpieczenia bankowego:

  • spłaty rat leasingowych,
  • zwrotu zaliczki w transakcjach różnego rodzaju,
  • należytego wykonania umowy lub kontraktu,
  • rękojmi,
  • zapłaty za towary lub usługi.

Gwarancje bankowe stosowane są zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów prywatnych banków.

Gwarancja bankowa

Korzyści gwarancji bankowej

W przypadku wykorzystywania gwarancji bankowej można uzyskać solidne zabezpieczenie transakcji bez jednoczesnego używania własnych środków finansowych. Beneficjent gwarancji zyskuje za jej pośrednictwem pewność, że otrzyma umowę w przypadku, gdy kontrahent jej nie wykona. Jeśli z gwarancji bankowej korzysta firma, zwiększa to jej wiarygodność w oczach kontrahentów. Zastąpienie własnych środków pieniężnych gwarancją finansową powoduje, że firma ma szansę znacznie poprawić swoją płynność. Daje to lepszą pozycję negocjacyjną dla firmy czy pozwala na uzyskanie odroczenie terminu płatności.

Zobacz też:  Prawa i obowiązki kredytobiorcy i kredytodawcy.

Rodzaje gwarancji bankowych

Istnieje kilka rodzajów gwarancji bankowych, jakie zostały wyszczególnione pod kątem formalności, jakie są potrzebne do wypłaty należności na rzecz wierzyciela przez bank. Wobec tego są gwarancje:

  • Warunkowe – w takim przypadku bank wypłaci beneficjentowi gwarancji środki w momencie spełnienia warunków umownych, a wcześniej sprawdzi, czy roszczenie jest zasadne, a beneficjent złożył wszystkie wymagane dokumenty, które to potwierdzają.
  • Bezwarunkowe – bank dokonuje wypłaty świadczenia na żądanie beneficjenta bez kontrolowania zasadności jego wniosku czy żądania składania dokumentów potwierdzających.

Ile kosztuje gwarancja bankowa? Na ogół kosztem gwarancji bankowej jest prowizja pobierana przez instytucję finansową, która jest liczona w formie procentowej jako część sumy gwarancyjnej. Mogą pojawić się też inne opłaty, m.in. za rozpatrzenie wniosku czy za wystawienie promesy kredytowej.

Gwarancja bankowa – podsumowanie

Uzyskanie gwarancji bankowej będzie od Ciebie wymagać poddania się weryfikacji kredytowej. Bank chce mieć pewność, że jesteś rzetelnym klientem. Umowa gwarancji bankowej musi być podpisana, ponieważ udzielona w formie ustnej nie będzie ważna.

Podobne wpisy