Jak długo komornik może ściągać dług

Nawet niewielkie, ale niezapłacone zobowiązania finansowe, mogą urosnąć do naprawdę dużych kwot. W tym artykule zawarte są wszystkie niezbędne informacje dotyczące pracy komornika oraz przedawnienia długów. Koniecznie przeczytaj, aby być przygotowanym na wszystko!

Czym zajmuje się komornik i kiedy grozi nam egzekucja komornicza?

Komornik zajmuje się prowadzeniem działań, które mają na celu wyegzekwować z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Jego postępowanie pełni funkcję wykonawczą w stosunku do przeprowadzonego postępowania sądowego. Jeśli osoba zadłużona nie zamierza współpracować, unika kontaktu lub wyraźnie odmawia spłaty długu, sprawa trafia najczęściej do sądu, a w ostateczności – do komornika. Egzekucja jest przymusem, który następuje w momencie, gdy dłużnik pomimo wydania sądowego nakazu spłaty zaległych zobowiązań, nie spłaca długów. Komornik może prowadzić egzekucję:

  • Z wynagrodzenia. Jeżeli osoba, wobec której toczy się postępowanie komornicze, pracuje, to funkcjonariusz najczęściej zajmuje jej wynagrodzenie, informując o tym pracodawcę, który nadwyżkę kwoty wolnej od potrąceń, przelewa na konto egzekutora. Nie można potrącić z pensji 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • Rachunków bankowych. Banki mają obowiązek udzielić informacji, czy zadłużona osoba posiada u nich rachunek, dlatego ten rodzaj egzekucji jest łatwy do przeprowadzenia. Zajęciu ulegają wszystkie zgromadzone na nim środki, niezależnie komu zostały przelane.
  • Nieruchomości i ruchomości. Komornik szacuje wartość nieruchomości, a następnie doprowadza do jej zlicytowania. Metoda ta nie opłaca się w przypadku niskich, kilku tysięcznych długów. Nie ma jednak formalnych ograniczeń, aby nawet przy niewielkim zadłużeniu zająć nieruchomość. Jeżeli w domu dłużnika znajdują się cenne przedmioty, funkcjonariusz ma prawo je zlicytować. Wyjątkiem jest: bielizna, codzienna odzież, ubrania niezbędne do wykonywania zawodu, niezbędne urządzenia domowe, przedmioty służące do wykonywania pracy, zapasy żywności i opału niezbędne do przeżycia miesiąca, przedmioty niezbędne do nauki, odznaczenia, przedmioty niezbędne do praktyk religijnych, produkty lecznicze, sprzęty rehabilitacyjne.
Jak długo komornik może ściągać dług

Kiedy przedawnia się dług? Jak długo komornik może ściągać dług?

Kodeks cywilny przewiduje dwa podstawowe terminy, kiedy długi mogą się przedawnić. Jeśli instytucja nie rozpocznie odpowiednio wcześniej procesu windykacyjnego (sprawdź co to jest windykacja) lub nie podejmie żadnych działań, by wyegzekwować spłatę należności, dług często ulega przedawnieniu i przestaje obowiązywać. To, ile lat komornik może ściągać dług, zależy od kilku czynników. Artykuł 118 Kodeksu Cywilnego z nowelizację z 9 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r., poz. 1104), mówi nam, że przedawnienie długów wynosi obecnie 6 lat, natomiast dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Dokument wszedł w życie już 1964 roku. W zależności od rodzaju zadłużenia czas, po jakim ulega ono przedawnieniu, jest różny. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami roszczenia przedawniają się po upływie 6 lat, ale wyjątków od tej reguły jest sporo. Wspomniany termin dotyczy między innymi umów kredytowych i pożyczkowych, czynszu najmu, czy opłat za telefon i Internet. W przypadku zadłużenia wynikającego ze świadczeń okresowych oraz z prowadzenia działalności gospodarczej, stosuje się znacznie krótszy, 3-letni okres przedawnienia długów u komornika. Już po roku przedawniają się długi za jazdę bez biletu, a po upływie dwóch lat niespłacony debet w rachunku bankowym.

Zobacz też:  Czy za niespłacone należności można iść do więzienia?

Jak sprawdzić, czy dług się przedawnił?

W zależności od rodzaju roszczenia obowiązuje inny okres przedawnienia długu. Na początku powinniśmy upewnić się, jaki rodzaj zadłużenia posiadamy, aby móc zweryfikować, jaki okres przedawnienia obowiązuje w jego przypadku. Przykładowo, mamy problem ze spłatą rat kredytowych w banku lub debetu na koncie. Zadłużenie w instytucji bankowej ulega przedawnieniu po 3 latach od dnia wymagalności. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, czy dług jest przedawniony, powinniśmy sprawdzić,kiedy minął ostatni termin płatności raty. Jeżeli bank wypowiedział nam umowę, powinniśmy sprawdzić termin wskazany w wypowiedzeniu jako termin wymagalności spłaty pozostałego zadłużenia. Od tego dnia rozpoczyna się bieg przedawnienia długu. Przedawnione długi w egzekucji komorniczej to rzadka sytuacja, ale jest możliwa. Komornicy znają obowiązujące zasady i będą starać się nie dopuścić do przedawnienia.


Przedawnienie długu nie chroni od wpisu do rejestru dłużników prowadzonego przez Biura informacji gospodarczej (BIG) oraz rejestru Biura informacji kredytowej (BIK) i nie jest równoznaczne z jego wygaśnięciem – przedawniony dług nadal istnieje, choć zgodnie z obowiązującymi przepisami dłużnik nie ma już obowiązku spłaty. Zgłoszenie przedawnienia długu do BIK nie skutkuje usunięciem z bazy danych informacji o takim zobowiązaniu. Brak wiarygodności płatności może skutecznie przeszkodzić w zaciąganiu kolejnych zobowiązań, podpisywaniu umów np. z firmami telekomunikacyjnymi czy budowaniu wizerunku jako rzetelnej firmy dlatego warto spłacać zaległe zobowiązania, aby uniknąć wpisu do rejestru dłużników.

Podobne wpisy