|

Kredyt walutowy – czym jest i czy warto?

Oferta banków obejmuje zarówno produkty depozytowe, jak konta osobiste (zobacz ranking kont osobistych) oraz lokaty terminowe, jak i zobowiązania wszelkiego rodzaju. Wśród nich można wyróżnić kredyty walutowe, które jeszcze kilka lat temu cieszyły się niebywałą popularnością, czego przykładem są setki tysięcy spłacanych zobowiązań frankowych. Dziś akcja kredytowa w walutach obcych jest mocno ograniczona, ale dostępna dla określonych klientów. Sprawdź, czym jest kredyt walutowy i jaka waluta kredytowania jest dostępna w polskich bankach.

Co to jest kredyt walutowy?

Kredyt jako taki został zdefiniowany na gruncie art. 69 Prawa bankowego, czyli ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Umowa zobowiązuje bank do oddania do dyspozycji klienta na czas oznaczony w umowie umówionej kwoty środków pieniężnych, które powinny być przeznaczone na ustalony cel. Kredytobiorca, jako druga strona umowy, zobowiązuje się do korzystania z takiej kwoty na warunkach określonych w umowie.

Kredyt walutowy jest rodzajem zobowiązania bankowego zdefiniowanego powyżej. To inaczej kredyt dewizowy, którego cechą charakterystyczną jest to, że udziela się go w innej walucie niż obowiązująca w danym kraju – w Polsce kredyty walutowe udzielane są więc w innej walucie niż polski złoty. Najczęściej kredyty walutowe są niżej oprocentowane od złotowych, co wynika z niskich stóp procentowych, jakie obowiązują w innych krajach lub strefach obowiązywania tej samej waluty.

Kredyt walutowy może być kredytem denominowanym lub indeksowanym do waluty innej niż waluta polska. W umowie kredytu walutowego, zgodnie z art. 69 pkt 4a Prawa bankowego, powinny znaleźć się szczegółowe informacje o sposobach i terminach ustalania kursu wymiany walut, na podstawie których w szczególności wyliczana jest kwota udzielanego zobowiązania, wypłaty jego transz oraz rat kapitałowo-odsetkowych spłacanych przez klientów (zobacz jak obliczyć ratę kredytu). Powinna określać zasady przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu.

Zobacz też:  4 sposoby na poprawienie zdolności kredytowej

Ryzykiem związanym z udzielaniem i spłatą kredytów walutowych jest niebezpieczeństwo zmiany kursu walutowego. Zostało ono nieco ograniczone dzięki uchwale wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie przyjęcia Rekomendacji S (II) dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zabezpieczonych hipotecznie ekspozycji kredytowych. Obecnie w przypadku umów o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty obcej kredytobiorca może spłacać raty kapitałowo-odsetkowe czy dokonywać przedterminowej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu bezpośrednio w takiej walucie. Dzięki temu KNF przeciwdziała praktykom banków dotyczącym ustalaniu bardzo wysokich spreadów walutowych, zwiększających koszty kredytowania walutowego.

Kredyt walutowy – czym jest i czy warto?

Jaką walutę kredytu wybrać?

W polskich bankach istnieje tak naprawdę niewiele ofert kredytów walutowych. Jaką walutę możesz wybrać? Najczęściej zaciągniesz kredyty w:

  • euro,
  • dolarach amerykańskich,
  • frankach szwajcarskich,
  • funtach brytyjskich.

Miej świadomość tego, że kredyt walutowy może Ci zostać udzielony przez bank wyłącznie wtedy, gdy uzyskujesz dochód w walucie, w której zaciągnąć chcesz zobowiązanie.

Właściwie walutę kredytu wybierasz w ten sposób, że decydujesz się na taką, w jakiej uzyskujesz przeważającą część swoich dochodów. Jeśli zaś chodzi o oprocentowanie kredytów walutowych, to w przypadku zobowiązań w euro czy w funtach brytyjskich będzie ono zdecydowanie niższe w porównaniu do kredytów złotowych. Nawet fakt, że banki przy oferowaniu kredytów w walutach obcych doliczają sobie wyższą prowizję, to stała część oprocentowania, zależna od wysokości stóp procentowych za granicą, jest niższa, dlatego finalne oprocentowanie zobowiązań walutowych także będzie niższe.

Z uwagi na chwiejność kursów walutowych w pewnym momencie może się okazać, że kupujesz np. franki szwajcarskiej nawet o połowę drożej niż z chwilą zaciągania kredytu. Sposobem na oszczędności może być przewalutowanie, czyli zmiana waluty na złotówki. Zanim jednak tego dokonasz, sprawdź, czy na pewno będzie opłacalne. Jeśli kurs waluty obcej jest wyższy niż w dniu wypłaty zobowiązania, licz się z koniecznością dopłacenia do takiej operacji.

Zobacz też:  Kredyt dla nowych firm – czy to możliwe i na jakich warunkach?

Kredyt walutowy denominowany a indeksowany

Wspominaliśmy już, że istnieją dwa rodzaje kredytów walutowych – denominowane i indeksowane do waluty obcej. A jakie są różnice pomiędzy kredytem indeksowanym a denominowanym? Kredyt walutowy denominowany to zobowiązanie, w przypadku którego kwota zobowiązania jest podawana w walucie obcej w umowie. Bank dokonuje następnie przeliczenia takiej kwoty na złotówki po kursie, który powinien być wskazany w dokumentach. Tak naprawdę więc jako kredytobiorca nie wiesz, jaka kwota liczona w złotych zostanie Ci ostatecznie wypłacona, ale znana jest wysokość zadłużenia. W dniu wypłaty kredytu denominowanego w walucie obcej jest on wypłacany klientowi w złotych po kursie waluty z dnia jego uruchomienia.

Zupełnie inaczej jest przy kredycie indeksowanym walutowym. W umowie w takim przypadku kwota zobowiązania finansowego jest wyrażona w polskiej walucie, ale już wypłata środków dla kredytobiorcy jest dokonywana w walucie indeksowanej. W momencie dokonywania wypłaty bank przelicza kwotę kredytu po aktualnym kursie na daną walutę obcą. Nie wiesz więc, jakie będzie ostateczne zadłużenie, bo kwota zobowiązania zostaje uzależniona od kursu waluty. Przy okazji zobacz czy wkład własny zmniejsza kredyt.

Podobne wpisy