Zaświadczenie o zarobkach do kredytu hipotecznego

Przy udzielaniu kredytów i pożyczek przez banki kluczowe jest badanie wiarygodności klienta. Odbywa się to na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku o zobowiązanie. Bank nie udzieli finansowania bez sprawdzenia wysokości zdolności kredytowej zainteresowanego, czyli m.in. weryfikacji zaświadczenia o dochodach. Czym ono jest i jak powinno być przygotowane na potrzeby zaciągnięcia kredytu hipotecznego?

Czym jest zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenie o zarobkach do kredytu hipotecznego jest jednym z podstawowych dokumentów określających finansową sytuację klienta. Uwzględnia się je, by obliczyć zdolność potencjalnego kredytobiorcy hipotecznego, czyli oszacować, czy ma będzie on mógł spłacać kredyt wraz z naliczonymi odsetkami i innymi opłatami.

W ramach procedury wnioskowania o kredyt hipoteczny bank zapewne będzie żądał od potencjalnego klienta zaświadczenia o zarobkach. To pismo, które zobowiązany jest wystawić na prośbę pracownika jego zatrudniający. Powinno ono uwzględniać informacje o zatrudnieniu oraz wysokości dochodów uzyskiwanych przez osobę ubiegającą się o kredyt hipoteczny (na co zwrócić uwagę przy kredycie hipotecznym).

Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach?

Wystawienie zaświadczenia o zarobkach do kredytu hipotecznego leży w gestii Twojego pracodawcy. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach może być złożony ustnie, e‑mailowo lub na piśmie. Przekaż taką prośbę przełożonemu, bezpośrednio pracodawcy lub złóż ją do działu kadr. Nie ma ograniczeń co do tego, jak wiele razy w ciągu roku możesz ubiegać się o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia. Pamiętaj jednak, że okres ważności takiego dokumentu to zwykle 3 miesiące.

Kto powinien wypełnić druk zaświadczenia o dochodach?

Podmiotem zobowiązanym do wydania na prośbę pracownika starającego się o kredyt hipoteczny zaświadczenia o zarobkach jest jego pracodawca. Może on sam przygotować ten dokument swojemu podwładnemu – na uniwersalnym druku lub częściej na druku bankowym dostarczonym przez pracownika. W mniejszych firmach można otrzymać od ręki takie zaświadczenie, a w dużych przedsiębiorstwach trzeba na to poczekać kilka dni. Jeśli więc starasz się o kredyt hipoteczny, wymagane pismo z pracy uzyskaj wcześniej, by przyspieszyć procedurę kredytową i moment rozpatrzenia Twojego wniosku.

Zaświadczenie o zarobkach do kredytu hipotecznego

Zaświadczenie o dochodach a oświadczenie

Właściwie zawsze przy staraniu się o kredyt hipoteczny będziesz musiał przedstawić w banku zaświadczenie o wynagrodzeniu. Natomiast przy ubieganiu się o kredyt gotówkowy (zobacz ranking kredytów gotówkowych) niewykluczone, że bank poprzestanie na oświadczeniu o zarobkach, które składa sam wnioskodawca. Zaświadczenie musi być zaś potwierdzone podpisem pracodawcy. Weryfikacja banku może jednak obejmować nawiązanie kontaktu ze wskazaną firmą czy instytucją, która Cię zatrudnia.

Zobacz też:  Jak obliczyć oprocentowanie kredytu?

Jak wypełnić druk o zarobkach?

Pracodawcy mogą zastanawiać się, jak przygotować na prośbę zatrudnionego zaświadczenie o zarobkach do kredytu hipotecznego. Najlepiej posługiwać się wzorem druku z banku. Zaświadczenie o zarobkach powinno uwzględniać takie dane jak:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • data i miejsce urodzenia,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu tożsamości,
 • aktualny adres,
 • rodzaj zawartej umowy – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło,
 • określenie rodzaju umowy – umowa bezterminowa lub terminowa,
 • opis zajmowanego przez pracownika stanowiska,
 • dane firmy zatrudniającej pracownika, wraz z nazwą, adresem, NIP-em i REGON-em,
 • wysokość średniej miesięcznej wysokości zarobków brutto,
 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy lub samego pracodawcy.

Wiedz, że zaświadczenie do kredytu hipotecznego pracodawca powinien wypełnić skrupulatnie, zgodnie z rzeczywistym stanem Twojego wynagrodzenia. Może się okazać, że zaświadczenie o zarobkach do kredytu będzie wskazywało inną kwotę niż ta, która widnieje na umowie o pracę. Wynika to jednak z tego, że na średnie pobory brutto prócz wynagrodzenia zasadniczego składać się mogą:

 • wynagrodzenie płacone za nadgodziny,
 • dodatki stażowe, za warunki pracy lub za dodatkowe kwalifikacje,
 • otrzymane nagrody,
 • ekwiwalent z tytułu niewykorzystanego urlopu,
 • ekwiwalenty za wyjazdy służbowe,
 • wypłaty za czas niewykonywania pracy, np. za okres usprawiedliwionej nieobecności czy urlopu.

Zaświadczenie o zarobkach do kredytu hipotecznego powinno obejmować kilka ostatnich miesięcy – w zależności od banku będzie to od 1 do 6 miesięcy.

Urząd skarbowy a zaświadczenie o zarobkach do kredytu hipotecznego

Jeśli z różnych powodów pracownik nie może uzyskać w odpowiednim czasie zaświadczenia o zarobkach do kredytu hipotecznego (zobacz czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny), może je zastąpić np. deklaracją PIT z poprzedniego roku lub dwóch ostatnich lat. Konieczne jest, by takie zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego było potwierdzone stosownym stemplem.

Podobne wpisy